Kategorier
På reise

Kvinners helse må tas på alvor!

Vi har oversett den store forskjellen – kjønn har betydning for helse!

Dette er den første setningen i den helt ferske NOU 2023:5 «Vi har oversett den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse»

Jeg ble ikke overrasket over noe i den setningen, og det er bra at dette utvalget og utvalgets leder Christine Meyer er så tydelig. I mars 2021 oppnevnte Solberg regjeringen et offentlig utvalg for ny utredning av kvinners helse, og helse i et kjønnsperspektiv. Det var på tide for det er hele 24 år siden forrige utredning, og som det står i NOU`en, så er mange av funnene og anbefalingene fra 1999 minst like aktuelle i dag. Tenk hvor mange kvinner vi kunne ha gitt en bedre helse til i de 24 årene!

Det er da ingen hemmelighet at det er forskjell på kvinner og menn, at vi har forskjellig biologi. Likevel er det bare en liten del av all forskning som går til kvinnehelse. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det mer interessant eller «riktig» å ta utgangspunkt i menns helse, når halve populasjonen i verden er kvinner?

Vi kvinner blir ikke tatt på alvor, kvinners helse er nedprioritert. Kvinner går gravide, føder barn, har det største omsorgsansvaret for familie, hjem og pårørende. Kvinner har hele 70 % høyere sykefravær enn menn. Og vi lurer på hvorfor?

Svaret på mitt spørsmål om hvorfor det forskes mer på menn er i følge NOU en at kvinners helse har lav status. Både muskel- og skjelettsykdommen fibromyalgi, angst og depresjon, sterke menstruasjonssmerter, stoffskifte sykdom, endometriose og overgangsalder er diagnoser som er stigmatiserende og nedprioritert. Alle de diagnosene kan jeg påstå at gir sykefravær hos mange, jeg trenger ikke å være lege eller helsepersonell for å forstå det, jeg trenger bare å være en kvinne.

I dag er det 8 mars, og det er veldig mange viktige områder å løfte opp på denne dagen, og jeg håper at det i dag løftes en bredde av områder vi fortsatt må jobbe aktivt med for å få full likestilling i Norge. Både innenfor forebyggende arbeid mot vold, trakassering og overgrep. Om partnerdrap og menneskehandel. Om økonomisk uavhengighet, utenforskap og forskjellsbehandling. Kvinner er utsatt i alle deler av samfunnet vårt. Kvinner er lønnstapere, eier minst, jobber mest deltid, og jeg kunne ha fortsatt med mange flere områder.

Jeg løfter kvinnehelse i dag, det er uverdig, diskriminerende, flaut, og rett og slett uforståelig at vi ikke har kommet lenger på dette i Norge, ei eller globalt. Vi må anerkjenne betydningen av kjønn for helse slik NOU en skriver, og vi må løse de 4 områdene som utvalget peker på som særlig fremhevende:

  • Vi må heve statusen om kvinners helse, heve status på forskning
  • Vi må få på plass en bedre samordning for bedre helsetjenester
  • Mer informasjon og kunnskap om feltet
  • Kvinners stemmer MÅ få gjennomslag

Jeg skal i i hvert fall heve stemmen min, og jeg oppfordrer alle kvinner om å gjøre det samme. Det er vår helse, vi skal bli prioritert, hørt og anerkjent.