Kategorier
Kvinner, likestilling og Ledelse

Kvinner – kom igjen, det er vår tur til å investere!

«Menn eier 80 % av alle private aksjeverdier i Norge – kvinner kan ikke styre verden hvis vi ikke eier den»

Dette er teksten under kampanjen #huninvesterer. «Økonomisk likestilling handler ikke bare om lønn» skriver de i sin annonsekampanje, og det er helt riktig. Men, vi er ikke mål med kampen for lik lønn for likt arbeid – fortsatt tjener kvinner i snitt 88,5 % av det menn tjener! Likevel, er det utrolig bra at det settes søkelys på det alt for lave kvinnelige eierskapet i Norge. For hvorfor bruker ikke kvinner pengene sine til å investere i aksjer. Hvorfor er det slik?, og hva kan vi gjøre for å øke andelen kvinnelig eierskap i Norge? La oss se litt på hvordan kvinner er representert i Norsk arbeidsliv;

Kjønnsdelt arbeidsmarked!

Om vi går inn i SSB sine tall, så viser de at det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge.  Det er fortsatt en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet. I tillegg er det som vi vet store kjønnsforskjeller på arbeidstid, langt flere kvinner jobber deltid, faktisk er andelen dobbelt så stor som menn. Mange kvinner velger helt sikkert å jobbe deltid, men likevel er det mye vi fortsatt må jobbe med for å få ned andelen deltidsstillinger – for eksempel å legge til rette for større fleksibilitet og ta i bruk flere digitale løsninger på mange arbeidsplasser.

Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning.  Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der det andelen mannlige ledere er størst.

Kvinner utgjør over 70 % av de ansatte i offentlig sektor, hvor oppgavene tradisjonelt sett i Norge er statlige eller kommunale oppgaver. Kvinner dominerer altså offentlig sektor og menn privat sektor. Er vårt kjønnsdelte arbeidsmarked en medvirkende årsak til at kvinner i større grad ikke trer ut av et fast arbeidsforhold for å etablere egen virksomhet? Flere har tatt til orde for det, og oppropet mot velferdsinnovatører ved å kalle de velferdsprofitører skremmer kanskje mange til å ta steget ut, spesielt innenfor de oppgavene som tradisjonelt sett er en del av offentlige oppgaver. Dette er trist, for her er det helt nødvendig at kvinner bruker sin kompetanse på å bidra til en velferdsmiks, slik at både privat, offentlig og ideell sektor sammen løser de store utfordringene spesielt innenfor helse og velferd vi vet kommer fremover.

Kvinner som etablerere og bedriftseiere, og et fall av andelen unge kvinnelige etablerere!

Heldigvis, kvinner ER etablerere selv om kvinneandelen blant etablerere av nye foretak er minst for aksjeselskap og størst for enkeltpersonforetak. Vi ser imidlertid en veldig bekymringsfull trend, i et fall i andel unge kvinner som etablerer egne enkeltmannsforetak og aksjeselskap.

Hva kan vi gjøre?

Vi har i Norge alle forutsetninger for at både unge kvinner og selvfølgelig menn relativt enkelt kan starte egne enkeltmannsforetak eller aksjeselskap i Norge. Vi har statlige, regionale og lokale tjenester som kan bidra med hjelp til etablering, vi har økonomiske støtteordninger, kurs og veiledningstilbud i kommunene, Innovasjon Norge og masse god informasjon på nett. Det finnes god informasjon om hvordan du kan investere i fond og å kjøpe aksjer i andre selskaper og ved det bli eier. Og når du først er eier, husk å delta på generalforsamlinger og bruk stemmen du har. Vi må få frem flere gode historier, det er lov å feile – og vi må vise frem gode kvinnelige rollemodeller.

Personlig så er det alt for lenge siden jeg selv eide aksjer, og jeg er midt i statistikken av kvinner som har et enkeltmannsforetak, som jeg har hatt i over 16 år. Jeg må svare for meg selv, hva kan jeg gjøre – jo investere, ved å kjøpe en aksje eller to. Hva med deg, husk det er vår tur til å investere, skal vi styre verden!