Kategorier
Kvinner, likestilling og Ledelse

Vi skriver 2020 – på tide med likelønn!

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn! Gjennomsnittlig tjener vi kvinner ca. 87 % av det menn tjener. Likelønnsgapet blir mindre, men det går for sakte! Hvorfor er det fortsatt slik i likestillings landet Norge.

«Et av de viktigste bidragene til likestilling mellom kvinner og menn er at kvinner ikke er avhengige av mannens økonomi, men kan forsørge seg selv».

Lik lønn for likt arbeid i et kjønnsdelt arbeidsmarked

Kvinner jobber oftere deltid i offentlig sektor, menn jobber heltid i privat sektor. Til og med i finansnæringen, hvor de aller fleste jobber heltid, og fordelingen er ca 50 – 50 kvinner og menn er det store lønnsforskjeller mellom ansatte som har samme stillingstittel. Kvinnelige meglere i gjennomsnitt 56 % av det mannlige finansmeglere gjør.

Det er fortsatt slik at kvinner har hovedansvaret for omsorgs – og husarbeid i hjemmet, og lønnsforskjellene blir større mellom kvinner og menn når de får barn. Ikke nok med det, kvinner er inntektstaperne som pensjonister!

Kvinner er lønnstapere på nær alle områder, til og med i kvinnedominerte yrker. På sykehusene tjener kvinner 80 % av det mennene gjør! Jeg mener at mangel på likelønn er mangel på tiltak som virker, og det er diskriminerende. Hva skal til for å tette likelønnsgapet?

Styrking av aktivitets- og redegjørelseplikten etter likestillings – og diskrimineringsloven

Kan styrkingen av aktivitets- og redegjørelseplikten være en løsning for å endre underliggende strukturer og systemer slik at vi kan oppnå reell likestilling? Forhåpentligvis kjenner alle virksomheter, både offentlige og private til aktivitets- og redegjørelseplikten. Den pålegger arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte en generell aktivitets plikt som innebærer en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet.  Dette inkluderer rekruttering, lønns – og arbeidsvilkår, herunder ufrivillig deltid, individuell tilrettelegging med mer.

Det kreves og forventes en aktiv innsats fra arbeidsgivere og myndigheter for å oppnå full likestilling, som også betyr likelønn. Jeg håper forventningene innfris. Vi er allerede for seint ute, vi skriver 2020, det er på tide med handling og det er på tide med likelønn!