Kategorier
Politikk og samfunn

FNs bærekraftsmål og likestilling er en og samme sak

Koronapandemien har gitt store konsekvenser for jenter og kvinner globalt.

Korona pandemien har satt arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål kraftig tilbake globalt, men også nasjonalt. Jenter og kvinner er overrepresentert blant fattige, de har gjennom pandemien blitt enda fattigere. I to tredjedeler av land i verden er det mest sannsynlig at kvinner sulter mer enn menn – og kvinner har dårligere helse enn menn globalt, og har større sannsynlighet for å dø spesielt under graviditet. Disse forholdene har blitt enda verre. Utdanning er et prioritert område i Norge, men globalt er jenter spesielt utsatt og mange har ikke tilgang på skole eller utdanning, nå er dette enda vanskeligere.

Vi hører om en økende vold i de fleste land i verden som en konsekvens av korona pandemien. Til tross for et nasjonalt og internasjonalt arbeid gjennom mange år, går ikke statistikken på vold og overgrep mot kvinner og jenter ned. Ikke i Norge, og ikke i resten av verden. Kvinner utsettes oftere enn menn for vold, seksuell trakassering, voldtekt og sosial kontroll. Pandemien har ført til at mange må være hjemme lenge, som en konsekvens av dette øker volden innenfor husets fire vegger enda mer, og hjelpen er enda lenger unna!

Norge har en høy grad av likestilling, men er langt fra å komme i mål. Vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked som betyr at kvinner fortsatt velger kvinnetradisjonelle yrker. Det vil si helse, omsorg, og serviceyrker som er ekstra utsatt i kriser som vi er i nå.

Kvinner har globalt ansvar for å skaffe vann i 80 % av hushold uten innlagt vann. Dette utsetter jenter og kvinner for koronasmitte, voldtekt og overgrep

Andelen yrkesaktive kvinner i arbeid er lavere enn menn, og kvinner tjener gjennomsnittlig 23 % mindre enn menn. Kvinners rett til å eie eiendom eller bolig er lavt globalt, i mange land har ikke kvinner rett til å eie eiendom i det hele tatt.

På tide med handling

Statistikker og fakta er nedslående i alle FNs 17 bærekraftsmål. Forferdelige i store deler av verden, men vi har langt igjen før vi er i mål også i Norge. Alle snakker om bærekraftsmål, og vi ser stadig oftere bærekraftsmål i årsrapporter, strategiplaner og markedsførings- kampanjer. Er alt pratet om å jobbe for å nå bærekraftsmålene realiteter, eller bare retorikk og prat?

Forskjellene mellom kjønnene påvirker utviklingen, statistikken sier at vi er langt unna. Alle land må prioritere å jobbe for likestilling og kvinners rettigheter om vi skal nå målene. Nå er det på tide å gjøre lovnader til handling. Da må alle som har som mål om å være en del av arbeidet med FNs bærekraftsmål vise handling gjennom tilrettelegging og likestillingstiltak for at alle skal ta del i et likestilt samfunn. Vi har langt igjen å gå.